Bài 01 : Hãy đếm số lượng chữ số nguyên dương n.

int soluongchuso(int n)
{
  int count = 0;
  while(n!=0)
  {
   count ++;
   n = n/10;
  }
  return count;
}

Bài 02 : Hãy tìm chữ số đảo ngược của số nguyên dương.

int sodao(int n)
{
  int donvi = 0;
  int sodao = 0;
  while(n!=0)
  {
   donvi = n % 10;
   sodao = sodao * 10 + donvi;
   n = n / 10;
  }
  return sodao;
}

Bài 03 : Hãy đếm số lượng chữ số lớn nhất của số nguyên n.

int demsoluong(int n)
{
  int dem = 0;
  int max = 0;
  int donvi = 0;
  while(n != 0 )
  {
   donvi = n % 10;
   if(donvi == max)
   {
    dem ++;
   }
   if( donvi > max)
   {
    max = donvi;
    dem = 1;
   }
   n = n / 10;
  }
  printf("%d - %d : ",max,dem);
  return dem;
}

Bài 04 : Tìm ước số nguyên lớn nhất của hai số nguyên dương.

int usln(int a,int b)
{
  while(a!=b)
  {
   if(a >= b)
   {
    a = a - b;
   }
   else
   {
    b = b - a;
   }
  }
  return a;
}