Author: lamnhungoc

Bài tập cơ bản về lập trình C++

Bài 01 : Hãy đếm số lượng chữ số nguyên dương n. int soluongchuso(int n) { int count = 0; while(n!=0) { count ++; n = n/10; } return count; } Bài 02 : Hãy tìm chữ số đảo ngược của số nguyên dương. int sodao(int n) { int donvi = 0; int sodao = 0; while(n!=0) { donvi = n % 10; sodao = sodao * 10 + donvi; n = n / 10; } return sodao; } Bài 03 : Hãy đếm số lượng chữ số lớn nhất của số nguyên n. int demsoluong(int n) { int...

Read More

Bài 01: Mảng một chiều

Bài 01 : Cho mảng một chiều các số nguyên.Hãy viết hàm tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong mảng. int timchuso(int a[],int n) { int temp[100]; int max = 0; int number = a[0]; // Khởi tạo giá trị 0 cho mảng for(int j = 0;j < 100;j++) { temp[j]=0; } //Tìm chữ số xuất hiện for(int i = 0 ; i < n ; i++) { temp[a[i]]=temp[a[i]] + 1; if(max >= temp[a[i]]) { max = temp[a[i]]; number = a[i]; } } printf("%d\n",max); return number; } Bài 02 : Cho mảng một chiều các số nguyên.Hãy viết...

Read More